Koninklijke Verenigde Scheepsagenturen Van Halverhout & Zwart en Zurmühlen B.V. (KVSA) Privacybeleid

KVSA hecht waarde aan de privacy van haar gebruikers en van de bezoekers van deze website. KVSA respecteert de privacy van haar gebruikers en alle gegevens en persoonlijke informatie die door een gebruiker aan KVSA worden verschaft zullen met grote zorg worden behandeld. Dit Privacybeleid is van toepassing op de KVSA dienst(en) en applicaties en overige diensten die door KVSA worden aangeboden.

1.      KVSA gebruikt  uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, adresgegevens, ip-adres, betalingsgegevens om u de overeengekomen KVSA dienst(en) en applicaties te leveren,  de dienst(en) en applicaties te verbeteren en om nieuwe diensten en applicaties onder uw aandacht te brengen.

2.      KVSA zal nooit persoonlijke gegevens van haar gebruikers aan derde partijen verkopen.

3.      Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien:

a)    dit nodig is om de gevraagde dienst(en) en/of applicaties te leveren. Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen verstrekken om de persoonsgegevens namens ons te verwerken, (KVSA maakt onder meer gebruik van de diensten van derde partijen om betalingen van gebruikers te verwerken en mogelijk te maken) vereisen wij dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;

b)    we uw ondubbelzinnige toestemming hiervoor hebben verkregen. Ondubbelzinnige toestemming wil zeggen dat er geen twijfel over mag bestaan dat u uw toestemming aan ons heeft gegeven. Dit kan blijken uit woord, geschrift of gedrag uwerzijds;

c)    het toegankelijk maken van zulke gegevens, ze verwerken of opslaan of ze openbaar maken vereist is om (1) van toepassing zijnde wettelijke regels na te leven of om te voldoen aan een gerechtvaardigd verzoek van politie, justitie of een andere daartoe bevoegde instantie; (2) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of op andere wijze aan te pakken of; (3) de rechten, de eigendom en/of de veiligheid te van KVSA en/of haar gebruikers te beschermen.

4.      KVSA zal veiligheidsmaatregelen nemen om onbevoegde toegang tot de gegevens of onbevoegde wijziging, publicatie of vernietiging van gegevens te voorkomen. Deze maatregelen zullen onder andere bestaan uit interne beleidscontroles en veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde toegang tot systemen waarop persoonlijke gegevens zijn opgeslagen te voorkomen. Alle persoonsgegevens van gebruikers welke zijn opgeslagen op de servers van KVSA zullen worden gecodeerd. Momenteel worden onze gegevens verwerkt op een server die zich in Nederland bevindt.

5.      Wanneer u de KVSA website bezoekt, zullen persoonsgegevens, waaronder het door u gebruikte IP-adres, browsertype en taal, tijdstip van het bezoek en clickstream data (), door middel van door ons geplaatste en uitgelezen cookies of daarmee vergelijkbare technieken, worden verzameld en opgeslagen met als doel het bezoek aan de website te analyseren om zo de website te verbeteren.

6.      Wanneer u ons verzoekt om inzage in uw door en/of namens ons verwerkte persoonsgegevens, zullen wij u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 weken na uw schriftelijke verzoek, voorzien van deze informatie. We behoudens ons het recht voor hiervoor een redelijke vergoeding te vragen in overeenstemming met het gestelde in artikel 39 Wet bescherming persoonsgegevens.

7.      Wanneer u ons verzoekt om uw door en/of namens ons verwerkte persoonsgegevens  te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zullen wij ons inspannen hieraan tegemoet te komen We zullen u daartoe vragen om uzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. We behouden ons het recht voor een dergelijk verzoek gemotiveerd te weigeren indien dit buitensporige technische inspanningen zou vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes). In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze service gratis uit, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt in welk geval we ons het recht voorbehouden een redelijke vergoeding te vragen.

8.      KVSA behoudt zich het recht voor om dit Privacy beleid van tijd tot tijd aan te passen, met dien verstande dat de aanpassingen in overeenstemming dienen te zijn met de alsdan huidige privacywetgeving. De meest recente versie van het Privacybeleid is te vinden op de website. Wanneer het Privacybeleid is aangepast zal KVSA een melding hiervan naar gebruikers doen uitgaan zodat deze kennis kunnen nemen van de meest recente versie van het Privacybeleid. Zodoende kunnen gebruikers op de hoogte blijven van de door KVSA verzamelde persoonlijke informatie en hoe en onder welke omstandigheden deze gebruikt wordt. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, beantwoorden wij die graag voor u. Uw vragen kunt u sturen naar info@KVSA.nl